نویسنده = زهرا پیشگاهی فرد
1. ‌تاثیر مولفه های فرهنگ استراتژیک بر کدهای ژئوپلیتیک اوکراین

دوره 24، شماره 102، پاییز 1397، صفحه 35-57

زهرا پیشگاهی فرد؛ صارم شیراوند