رویکرد ژئوپلیتیک فدراسیون روسیه در بحران سوریه
رویکرد ژئوپلیتیک فدراسیون روسیه در بحران سوریه

مصطفی زهرانی؛ تیمور فرجی لوحه سرا

دوره 22، شماره 94 ، شهریور 1395، ، صفحه 43-70

چکیده
  فدراسیون روسیه به‌عنوان قدرتی برآمده از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همواره تلاش داشته تا جایگاه خود به‌عنوان یک قدرت بزرگ در معادلات سیاست جهانی را احیا نموده و این گزاره را با تمام توان پیگیری نماید. ...  بیشتر