نویسنده = حسین حمیدی نیا
تعداد مقالات: 1
1. انرژی عرصه «بازی بزرگ جدید» در آسیای مرکزی (مطالعه موردی روسیه، آمریکا و چین)

دوره 21، شماره 90، تابستان 1394، صفحه 67-96

حسین حمیدی نیا؛ روح اله صالحی دولت آباد