رویکرد نئومرکانتیلیست روسیه و چین به انرژی آسیای مرکزی
1. رویکرد نئومرکانتیلیست روسیه و چین به انرژی آسیای مرکزی

حسین رفیع؛ محسن بختیاری جامی

دوره 22، شماره 95 ، پاییز 1395، ، صفحه 33-64

چکیده
  کاربرد سیاست‌های نئومرکانتیلیست از سوی قدرت‌های بزرگ دال بر ناکارآمدی طرح‌های مرکانتیلیست استثماری قرن گذشته و ظهور عصر جدیدی از کشمکش و رقابت برای برقراری تعادل تجاری و حداکثرسازی منافع اقتصادی ...  بیشتر