جایگاه ایران در مکاتب فکری سیاست خارجی روسیه
1. جایگاه ایران در مکاتب فکری سیاست خارجی روسیه

سیده مطهره حسینی؛ مریم ابوالحسینی

دوره 22، شماره 93 ، خرداد 1395، ، صفحه 1-33

چکیده
  سیاست خارجی روسیه برآمده از اندیشه هایی است که در مکاتب فکری موجود در فضای اندیشگی این کشور ریشه دارند. ماهیت این مکاتب به صورت جسته و گریخته مورد پژوهش قرار گرفته است ولی درباره دسته بندی مشخص این مکاتب ...  بیشتر