الگوی بازاریابی دیجیتال هوشمند برای توسعه صادرات فناوری برتر ایران در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز
الگوی بازاریابی دیجیتال هوشمند برای توسعه صادرات فناوری برتر ایران در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز

محسن پاک پرور؛ محمد محمودی‌ میمند؛ میرزا‌حسن حسینی

دوره 26، شماره 110 ، شهریور 1399، ، صفحه 39-76

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23223766.1399.26.2.2.3

چکیده
  الگوهای مختلف توسعه صادرات بر حسب ویژگی‌‌های کشور مبدا و مقصد، نوع کالا، روابط، تسهیل کننده‌‌ها و محدود کننده‌ها است. بازاریابی رکن اساسی فروش و صادرات بوده و بازاریابی دیجیتال با استفاده از ابزارها ...  بیشتر