طرح‌های اقتصادی ترکیه در آسیای ‌مرکزی و پیامدهای آن بر ایران
طرح‌های اقتصادی ترکیه در آسیای ‌مرکزی و پیامدهای آن بر ایران

محمد فرهادی

دوره 27، شماره 116 ، اسفند 1400، ، صفحه 91-120

چکیده
  پژوهش حاضر درصدد واکاوی طرح‌های اقتصادی ترکیه در آسیای ­مرکزی از منظر فرصت­ها و تهدیدها برای ایران است؛ لذا با استفاده از روش تحلیل مضمون و از نوع ماتریس مضمون به واسطۀ انجام مشاهدۀ غیرمستقیم (واکاوی ...  بیشتر