ژئوپلتیک خزر و امنیت ملی ایران
ژئوپلتیک خزر و امنیت ملی ایران

سید محمدحسین حسینی؛ سید محمد طباطبایی

دوره 27، شماره 115 ، آذر 1400

چکیده
  منطقۀ خزر در دورۀ پساشوروی با تغییر ماهیت از منطقۀ جغرافیایی محض به منطقۀ ژئوپلیتیک از اهمیت ویژه­ای برای بازیگران ساحلی برخوردار شده است. با توجه به الگوی روابط متقابل جغرافیا، سیاست و قدرت در این ...  بیشتر