ابعاد حقوقی «امنیت زیست ‏محیطی» در قزاقستان
ابعاد حقوقی «امنیت زیست ‏محیطی» در قزاقستان

مرضیه شیرزادی

دوره 26، شماره 110 ، شهریور 1399، ، صفحه 141-172

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23223766.1399.26.2.5.6

چکیده
  بهبود نسبی شرایط زندگی در بوم‏سازگان قزاقستان طی دو دهه گذشته تا حد زیادی پیامد توسعه ‏نهادی و حقوقی این کشور در حوزه حفاظت از محیط‏ زیست بوده است. هدف مقاله حاضر ، ارزیابی حکمرانی زیست‏ محیطی قزاقستان ...  بیشتر
ویژگی‏ ها و محرک ‏های سیاست اقلیمی هوشمند روسیه
ویژگی‏ ها و محرک ‏های سیاست اقلیمی هوشمند روسیه

مرضیه شیرزادی

دوره 25، شماره 108 ، اسفند 1398، ، صفحه 67-100

چکیده
  گرمایش زمین از یک‏سو برای روسیه برخی فرصت‌ها را پدید آورد و از سوی دیگر دربردارنده مخاطراتی برای این کشور است. به همین جهت، روسیه نه به انکار مداوم تأثیر تغییرات اقلیمی بر محیط‏ زیست و یا نقش بشر در ...  بیشتر
مدیریت رودخانه‏ های فرامرزی و امنیت در آسیای مرکزی
مدیریت رودخانه‏ های فرامرزی و امنیت در آسیای مرکزی

مرضیه شیرزادی؛ محمدجواد حق ‏شناس

دوره 25، شماره 105 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 69-100

چکیده
  با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سازوکار متمرکز و بسیار پیچیده تخصیص منابع آبی در آسیای مرکزی به مشکل مدیریت آبی بسیار پیچیده فرامرزی تبدیل شد و ادعاهای دوجانبه حل‏ نشده ‏ای را باقی گذاشت. در چنین شرایطی، ...  بیشتر
مدیریت آب در جمهوری آذربایجان
مدیریت آب در جمهوری آذربایجان

مرضیه شیرزادی؛ محمد جواد حق شناس

دوره 24، شماره 102 ، مهر 1397، ، صفحه 125-155

چکیده
  چالش‏ها و تهدیدهای آبی پیش‌رو جمهوری آذربایجان، ضرورت توجه بیشتر به مدیریت مطلوب آب در این کشور را آشکار می‏سازد. محور اساسی مقاله حاضر نیز پاسخ به این پرسش است که «عمده موانع پیش‌روی تحقق مدیریت ...  بیشتر