مدیریت آب در جمهوری آذربایجان
مدیریت آب در جمهوری آذربایجان

مرضیه شیرزادی؛ محمد جواد حق شناس

دوره 24، شماره 102 ، مهر 1397، ، صفحه 125-155

چکیده
  چالش‏ها و تهدیدهای آبی پیش‌رو جمهوری آذربایجان، ضرورت توجه بیشتر به مدیریت مطلوب آب در این کشور را آشکار می‏سازد. محور اساسی مقاله حاضر نیز پاسخ به این پرسش است که «عمده موانع پیش‌روی تحقق مدیریت ...  بیشتر