اهرم انرژی روسیه در برابر اتحادیه اروپایی در سایه تحریم
اهرم انرژی روسیه در برابر اتحادیه اروپایی در سایه تحریم

محسن حبیبی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ سیدعلی طباطبایی پناه

دوره 25، شماره 106 ، مرداد 1398، ، صفحه 27-58

چکیده
  وجود میزان قابل‌توجهی از وابستگی متقابل نامتقارن در مناسبات انرژی روسیه-اتحادیه اروپایی به نگرانی غرب در خصوص تبدیل منابع انرژی روسیه به سرمایه سیاسی و بهره ‏گیری کرملین از اهرم انرژی برای نفوذ در ...  بیشتر