تبیین دستورکار همگرایی منطقه دریای خزر با تاکید بر وابستگی‌های متقابل
تبیین دستورکار همگرایی منطقه دریای خزر با تاکید بر وابستگی‌های متقابل

رضا سیمبر؛ کیوان افشاریان

دوره 26، شماره 109 ، خرداد 1399، ، صفحه 71-101

چکیده
  افزایش کشورهای ساحلی دریای خزر به واسطه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در پایان قرن بیستم و اهمیت مناطق به واسطه افول هژمونی ایالت متحده بر نظام بین ­الملل در ابتدای قرن بیست­ ویکم شرایط ظهور یک منطقه ...  بیشتر