نقش دیپلماسی مسیر دوم در حل منازعه ترکیه-ارمنستان: مطالعه موردی کمیسیون همبستگی ترک-ارمنی
نقش دیپلماسی مسیر دوم در حل منازعه ترکیه-ارمنستان: مطالعه موردی کمیسیون همبستگی ترک-ارمنی

پروین نگین راز؛ سید محمد کاظم سجادپور؛ گارینه کشیشیان سیرکی

دوره 26، شماره 111 ، آذر 1399، ، صفحه 157-191

چکیده
  منازعه ترکیه-ارمنستان به عنوان یکی از طولانی‌ترین منازعه ­های قرن حاضر ریشه در عوامل سرزمینی و هویتی دارد. نوع منازعه، حضور بازیگران متعدد، منافع متعارض بازیگران و نبود روابط دیپلماتیک میان دو کشور ...  بیشتر