محدودیت‏های مشارکت روسیه و چین در شمالگان
1. محدودیت‏های مشارکت روسیه و چین در شمالگان

سمیه قنبری

دوره 23، شماره 99 ، پاییز 1396، ، صفحه 125-153

چکیده
  در نگاه نخست، همکاری مسکو و پکن در زمینه توسعه منابع انرژی و زیرساخت‏های حمل‏ونقل دریایی و ریلی در بخش روسی شمالگان همچون هدفی است که روسیه و چین می‏توانند برای تحقق آن به‏طور نزدیک با یکدیگر همکاری ...  بیشتر