آب و توسعه پایدار در آسیای مرکزی
1. آب و توسعه پایدار در آسیای مرکزی

مسلم کرم زادی

دوره 24، شماره 102 ، پاییز 1397، ، صفحه 155-184

چکیده
  آب در همه ابعاد زندگی انسان نقش حیاتی دارد و برای توسعه در بخش‌های کشاورزی، صنعت و توسعه انسانی ضروری است. آب قابل استفاده انسان منبع کمیابی است که توزیع ناموزونی دارد و در بسیاری نقاط جهان، مانند مناطق ...  بیشتر