ظرفیت های بریکس و محدودیت های روسیه برای تغییر نظم بین الملل
ظرفیت های بریکس و محدودیت های روسیه برای تغییر نظم بین الملل

محمدرضا جهانگیری؛ خسرو وفایی سعدی

دوره 24، شماره 103 ، آذر 1397، ، صفحه 161-198

چکیده
  یک دهه پس از اصرار کرملین بر ا یده بریکس به عنوان باشگاه دیپلماتیک قدرت های منطقه ای رو به ظهور و بازسازی آن در راستای به چالش کشیدن سلطه ای ایالات متحده بر نهادهای اقتصادی جهانی، فعالیت موازی گروه کشورهای ...  بیشتر