حکمرانی دوم طالبان: حقوق بشر و مسئولیت آمریکا
حکمرانی دوم طالبان: حقوق بشر و مسئولیت آمریکا

فاطمه محمدی

دوره 28، شماره 117 ، خرداد 1401، ، صفحه 3-24

چکیده
  افغانستان به عنوان نمونه­ ای از کشورهای چند قوم، چند نژاد، چند زبان، چند مذهب، چند تاریخ و چند جغرافیا شاهد حکمرانی دوم طالبان و فروپاشی دولت برای ششمین بار در چهل‌وهشت سال گذشته بوده است. با توجه به ...  بیشتر