سیاست منابع آب ترکمنستان در فضای هیدروپلیتیک آسیای مرکزی
سیاست منابع آب ترکمنستان در فضای هیدروپلیتیک آسیای مرکزی

انیس پورخسروانی؛ محمد توحیدفام

دوره 26، شماره 109 ، خرداد 1399، ، صفحه 1-31

چکیده
  امنیت آب، انرژی و غذای کشورهای آسیای مرکزی به‏دلیل ماهیت به‏شدت یکپارچه سازه‌های آبی و هیدروپلیتیک پیچیده و دستکاری‏شده منطقه به‏طور بالقوه تحت تأثیر تغییرات حتی اندک در سیاست آبی هر یک از این ...  بیشتر