روایت راه ابریشم ژاپن در آسیای مرکزی و نسبت آن با ابتکار کمربند و راه
روایت راه ابریشم ژاپن در آسیای مرکزی و نسبت آن با ابتکار کمربند و راه

مجتبی تویسرکانی

دوره 26، شماره 109 ، خرداد 1399، ، صفحه 33-69

چکیده
  دیپلماسی راه ابریشم ژاپن در سال 1997 نخستین کاربرد رسمی و آشکار استعاره راه ابریشم از سوی یک دولت در فضای پساشوروی برای تعامل با جوامع آسیای مرکزی به‏ شمارمی ‏آید. قدرت گفتمان روایی راه ابریشم ژاپن، ...  بیشتر