دیپلماسی سایبری روسیه برای تحول در رژیم حکمرانی فضای مجازی
1. دیپلماسی سایبری روسیه برای تحول در رژیم حکمرانی فضای مجازی

سمیه قنبری

دوره 26، شماره 109 ، بهار 1399، ، صفحه 140-174

چکیده
  کوشش ‏های دیپلماتیک وسیع روسیه در حوزه تصدی ‏گری و تنظیم مقررات فضای مجازی که از آن تحت عنوان دیپلماسی سایبری نام برده ‏می ‏شود تا به امروز سه مرحله از توسعه را پشت سر گذاشته ‏است. هدف دیپلماسی ...  بیشتر