چشم انداز و دورنمای الحاق گرجستان به ناتو و                پیآمدهای آن برای کشورهای منطقه
1. چشم انداز و دورنمای الحاق گرجستان به ناتو و پیآمدهای آن برای کشورهای منطقه
دوره 14، شماره 61 ، بهار 1387، ، صفحه 155-186

چکیده
                   با انحلال پیمان ورشو و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، موضوع گسترش ناتو به شرق به‌یک موضوع مهم بینالمللی تبدیل گردید و نگرانی عمده‌ای را برای برخی ...  بیشتر