چگونگی کاربری مولفه‌های امنیتی در قفقاز جنوبی
1. چگونگی کاربری مولفه‌های امنیتی در قفقاز جنوبی

نبی الله ابراهیمی؛ قاسم اصولی

دوره 21، شماره 90 ، تابستان 1394، ، صفحه 1-38

چکیده
  پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، قفقاز جنوبی عرصه تهدیدها و چالش‌های امنیتی متعدد بوده است. مناقشه‌های قومی و سرزمینی، بی‌ثباتی سیاسی، نداشتن توسعه اقتصادی و اجتماعی، تهدید‌های فراملیتی و جرایم ...  بیشتر