‌تاثیر مولفه های فرهنگ استراتژیک بر کدهای ژئوپلیتیک اوکراین
1. ‌تاثیر مولفه های فرهنگ استراتژیک بر کدهای ژئوپلیتیک اوکراین

زهرا پیشگاهی فرد؛ صارم شیراوند

دوره 24، شماره 102 ، پاییز 1397، ، صفحه 35-57

چکیده
  فرهنگ استراتژیک برآیند تجارب تاریخی است. از سوی دیگر از آنجایی که این تجارب در میان دولت­ها متفاوت هستند، دولت­های مختلف، فرهنگ­های استراتژیک مختلفی را دارا هستند و در عین حال میان فرهنگ استراتژیک، ...  بیشتر
بررسی تاثیر فرهنگ استراتژیک بر سیاست خارجی فدراسیون روسیه
2. بررسی تاثیر فرهنگ استراتژیک بر سیاست خارجی فدراسیون روسیه

مصطفی زهرانی؛ صارم شیراوند

دوره 23، شماره 97 ، بهار 1396، ، صفحه 103-137

چکیده
  به د­نبالشکل­گیریمناظره­چهارمدرعرصه­نظریاتروابطبین­الملل،فرهنگازاهمیتیبرابربا مولفه­هایمادیدرشکل­دهیبهرفتارکشورهابرخوردارگردید.دربسترو  چارچوبایننظریات، فرهنگبه­طوراعموفرهنگاستراتژیکبه­طوراخصازجملهعواملداخلیشکل­دهندهبهمبانی ...  بیشتر