کلیدواژه‌ها = فرهنگ استراتژیک
1. ‌تاثیر مولفه های فرهنگ استراتژیک بر کدهای ژئوپلیتیک اوکراین

دوره 24، شماره 102، پاییز 1397، صفحه 35-57

زهرا پیشگاهی فرد؛ صارم شیراوند


2. بررسی تاثیر فرهنگ استراتژیک بر سیاست خارجی فدراسیون روسیه

دوره 23، شماره 97، بهار 1396، صفحه 103-137

مصطفی زهرانی؛ صارم شیراوند