مناقشه دریای چین جنوبی از منظر فرهنگ استراتژیک (2002-2021)
مناقشه دریای چین جنوبی از منظر فرهنگ استراتژیک (2002-2021)

سید محمد کاظم سجادپور؛ احسان محمدی

دوره 28، شماره 120 ، اسفند 1401، ، صفحه 3-24

چکیده
  افزایش قدرت چین در عرصه بین‌المللی و عدم تطابق الگوهای رفتاری این کشور با نظریات واقع‌گرا از سویی و وجود سنت استراتژیک ریشه‌دار و تداوم فرهنگی چین در هزاره‌های گذشته از سویی دیگر، موجب شده تا مطالعه ...  بیشتر
فرهنگ استراتژیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان (1398-1358)
فرهنگ استراتژیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان (1398-1358)

محمدتقی جهانبخش؛ غلامعلی چگنی زاده؛ اصغر کیوان‌حسینی

دوره 28، شماره 120 ، اسفند 1401، ، صفحه 25-54

چکیده
  فرهنگ استراتژیک ازجمله مفاهیم نو در ادبیات روابط بین‌الملل است که نخستین بار توسط جک اسنایدر مورد استفاده قرار گرفت. بررسی‌های علمی انجام‌شده پیرامون آثار فرهنگ استراتژیک بر رفتارهای جمهوری اسلامی ...  بیشتر
‌تاثیر مولفه های فرهنگ استراتژیک بر کدهای ژئوپلیتیک اوکراین
‌تاثیر مولفه های فرهنگ استراتژیک بر کدهای ژئوپلیتیک اوکراین

زهرا پیشگاهی فرد؛ صارم شیراوند

دوره 24، شماره 102 ، مهر 1397، ، صفحه 35-57

چکیده
  فرهنگ استراتژیک برآیند تجارب تاریخی است. از سوی دیگر از آنجایی که این تجارب در میان دولت­ها متفاوت هستند، دولت­های مختلف، فرهنگ­های استراتژیک مختلفی را دارا هستند و در عین حال میان فرهنگ استراتژیک، ...  بیشتر
بررسی تاثیر فرهنگ استراتژیک بر سیاست خارجی فدراسیون روسیه
بررسی تاثیر فرهنگ استراتژیک بر سیاست خارجی فدراسیون روسیه

مصطفی زهرانی؛ صارم شیراوند

دوره 23، شماره 97 ، فروردین 1396، ، صفحه 103-137

چکیده
  به د­نبالشکل­گیریمناظره­چهارمدرعرصه­نظریاتروابطبین­الملل،فرهنگازاهمیتیبرابربا مولفه­هایمادیدرشکل­دهیبهرفتارکشورهابرخوردارگردید.دربسترو  چارچوبایننظریات، فرهنگبه­طوراعموفرهنگاستراتژیکبه­طوراخصازجملهعواملداخلیشکل­دهندهبهمبانی ...  بیشتر