ارتقاء جایگاه روسیه در عرصة جهانی و تنش با امریکا در دورة پوتین
ارتقاء جایگاه روسیه در عرصة جهانی و تنش با امریکا در دورة پوتین
دوره 14، شماره 61 ، خرداد 1387، ، صفحه 91-123

چکیده
  پوتین از ابتدای به دست گرفتن قدرت دستیابی به جایگاهی بایسته در معادلات جهانی و بازیابی موقعیت «قدرت بزرگ» روسیه را هدف اصلی دولت خود اعلام و با اتکاء به رویکردی واقع‌بینانه توانست روند صعودی منزلت‌‌یابی ...  بیشتر