مولفه‌های داخلی موثر بر سیاست خارجی تاجیکستان
مولفه‌های داخلی موثر بر سیاست خارجی تاجیکستان
دوره 18، شماره 80 ، اسفند 1391، ، صفحه 31-55

چکیده
  اولویت‌ها و اهداف سیاست خارجی کشورها مستقیماً تابعی از ساختارهای درونی خویش اعم از شرایط ژئوپلیتیک، نیازهای داخلی، قدرت ملی و تهدیدهای امنیتی، نگرش نخبگان حاکم و نیز کیفیت ساختار نظام بین الملل است. ...  بیشتر