تأثیر عامل انرژی بر روابط روسیه و اتحادیه اروپا
تأثیر عامل انرژی بر روابط روسیه و اتحادیه اروپا
دوره 19، شماره 81 ، خرداد 1392، ، صفحه 29-58

چکیده
  نزدیکی جغرافیایی روسیه و اتحادیه اروپا؛ نفوذ و تأثیر سیاسی، امنیتی و اقتصادی مسکو؛ حجم بالای تجارت بین طرفین و نیز حوزه حساس انرژی (نفت و گاز)، همکاری و مشارکت بین روسیه و اتحادیه اروپا را اجتناب ناپذیر ...  بیشتر