دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران و مجمع کشورهای صادرکننده گاز
دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران و مجمع کشورهای صادرکننده گاز
دوره 19، شماره 81 ، خرداد 1392، ، صفحه 125-150

چکیده
  دیپلماسی انرژی به عنوان یکی از شاخه‌های دیپلماسی اقتصادی، نقشی تعیین کننده در اقتصاد جهانی معاصر دارد که همواره یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه سیاستمداران در کشورهای مختلف بوده است.جمهوری اسلامیایران ...  بیشتر