روسیه، دریای خزر و نظام بین‌الملل: گذار استراتژیک
روسیه، دریای خزر و نظام بین‌الملل: گذار استراتژیک
دوره 18، شماره 78 ، شهریور 1391، ، صفحه 21-44

چکیده
  در این مقاله سعی شده است که با استفاده از نظریه پیوستگی جیمز روزنا به تحلیل جهت‌گیری فدراسیون روسیه در قبال دریای خزر پرداخته شود. سؤال اصلی این مقاله این است که در میان عوامل تاثیر گذار بر سیاست خارجی ...  بیشتر