امکان یا امتناع همگرایی قاره‌ای در آسیا
امکان یا امتناع همگرایی قاره‌ای در آسیا
دوره 18، شماره 78 ، شهریور 1391، ، صفحه 45-76

چکیده
  آسیا به رغم برخورداری از برخی مولفه‌های قدرت نظیر سرزمین، جمعیت و بازارهای وسیع، سهم اندکی در سیاست و اقتصاد جهانی دهه‌های گذشته داشته است.با این همه، امروزه قاره کهن از رهگذر توسعه اقتصادی تاریخی خود ...  بیشتر