روسیه و بهار عربی؛ چالش‌ها و پیامدها
روسیه و بهار عربی؛ چالش‌ها و پیامدها
دوره 18، شماره 77 ، خرداد 1391، ، صفحه 25-53

چکیده
  وقوع قیام‌های مردمی در شمال آفریقا و خاورمیانه، نه تنها جهان عرب را به لرزه درآورد، بلکه سایر کشورها را نیز در خصوص پیامدهای آن بیمناک کرد. این جنبش که به تغییر و تحول جدی در کشورهای تونس، مصر، لیبی و ...  بیشتر