تاثیر شکاف‌های اجتماعی- سیاسی در شکل‌گیری هویت سیاسی جامعه داغستان
تاثیر شکاف‌های اجتماعی- سیاسی در شکل‌گیری هویت سیاسی جامعه داغستان
دوره 17، شماره 76 ، اسفند 1390، ، صفحه 147-166

چکیده
  جمهوری داغستان بهعنوانسنتی‌ترین و دیندارترین مسلمان نشین فدراسیون روسیه شناخته شده است. در همین حال، این جمهوری محل شکاف‌های متقاطع و انباشته‌شده  اجتماعی- سیاسی بوده و تراکم این شکاف‌ها جامعه ...  بیشتر