به‌ کارگیری قدرت نرم در سیاست خارجی چین در قبال آسیای مرکزی
1. به‌ کارگیری قدرت نرم در سیاست خارجی چین در قبال آسیای مرکزی
دوره 17، شماره 75 ، پاییز 1390، ، صفحه 93-111

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی اهداف و منافع نوین چین در منطقه آسیای مرکزی و شیوه بهره گیری دولتمردان چین از عناصر قدرت برای پیشبرد این اهداف و منافع می پردازد. نویسنده مقاله در ابتدا به مباحث نظری قدرت در متون روابط ...  بیشتر