موانع رشد و توسعه همکاری‌ها در آسیای مرکزی
1. موانع رشد و توسعه همکاری‌ها در آسیای مرکزی
دوره 17، شماره 75 ، پاییز 1390، ، صفحه 139-159

چکیده
  وابستگی متقابل امنیتی- اقتصادی، پیوندهای تاریخی، قومی و نژادی، تهدید‌ها و نگرانی‌های مشترک امنیتی میان کشورهای آسیای مرکزی بیانگر وجود شبکه‌ای در هم تنیده از اشکال گسترده‌ای از روابط و پیوندهای امنیتی ...  بیشتر