عوامل تاثیرگذار بر تصمیم سازی خارجی روسیه
1. عوامل تاثیرگذار بر تصمیم سازی خارجی روسیه
دوره 16، شماره 70 ، تابستان 1389، ، صفحه 69-93

چکیده
  وجود متغیرهای گوناگون و تاثیرگذار برروند تصمیم گیری، باعث گردیده که امکان تعمیم رفتار سیاست خارجی برخی از کشورها امکان پذیر نباشد؛ چرا که هر یک از بازیگران نسبت به یک رویکرد پاسخ‌های کاملاً متفاوتی ...  بیشتر