نقش انرژی در روابط روسیه و اتحادیه اروپا
نقش انرژی در روابط روسیه و اتحادیه اروپا
دوره 15، شماره 65 ، خرداد 1388، ، صفحه 91-112

چکیده
  روسیه و اتحادیه اروپا در کنار اشتراکات و پیوندهای تاریخی، فرهنگی و سیاسی شرکای اقتصادی مهمی نیز می‌باشند. نیاز روزافزون اتحادیه اروپا به انرژی از یک سو و برخورداری فدراسیون روسیه از منابغ غنی انرژی ...  بیشتر