تلقی سیاست خارجی آمریکا از قفقاز پس از تحولات یازده سپتامبر
1. تلقی سیاست خارجی آمریکا از قفقاز پس از تحولات یازده سپتامبر
دوره 14، شماره 62 ، تابستان 1387، ، صفحه 1-13

چکیده
               نظام بین الملل در سال‌های اخیر شاهد افول نسبی منازعات منطقه‌ای و قومی در منطقه قفقاز بوده است، ولی در مقابل رقابت کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تشدید شده است. ...  بیشتر