اصول و ساختار تصمیم‌گیری در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان
اصول و ساختار تصمیم‌گیری در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان
دوره 14، شماره 62 ، شهریور 1387، ، صفحه 51-68

چکیده
            اولویت‌ها و اهداف سیاست خارجی کشورها مستقیماً تابعی از شرایط ژئوپولتیک، نیازهای داخلی، قدرت ملی و تهدیداتی است که امنیت و منافع آنها را‌ تحت تاثیر قرار می‌‌‌دهد. این ...  بیشتر