جایگاه و نقش مسلمانان در فدراسیون روسیه: چالش هویت‌یابی اسلامی و ذهنیت‌گرایی تاریخی روسی
جایگاه و نقش مسلمانان در فدراسیون روسیه: چالش هویت‌یابی اسلامی و ذهنیت‌گرایی تاریخی روسی

سعید شیری؛ مهدی جاودانی مقدم

دوره 27، شماره 114 ، شهریور 1400، ، صفحه 65-90

چکیده
  اسلام به عنوان دومین دین روسیه و مسلمانان به مثابه بخش جدایی‌ناپذیر دموگرافی این کشور، موضوع حساسی در سیاست داخلی و خارجی روسیه محسوب می‌شود. مسلمانان روسیه که در دوره اتحاد جماهیر شوروی تحت تاثیر ایدئولوژی ...  بیشتر