استراتژی آمریکا در تقابل با نفوذ اقتصادی و سیاسی- امنیتی چین در آسیای مرکزی
استراتژی آمریکا در تقابل با نفوذ اقتصادی و سیاسی- امنیتی چین در آسیای مرکزی
دوره 19، شماره 83 ، آذر 1392، ، صفحه 81-106

چکیده
  شتاب رشد اقتصادی چین در دهه‌های اخیر برتری اقتصادی و نظامی آمریکا در آسیا و جهان را با چالش مواجه نموده است. جمهوری خلق چین برای رسیدن به جایگاه یک ابرقدرت، نفوذ موثر در سازمان‌های منطقه‌ای را در اولویت ...  بیشتر