اهداف و راهبردهای سیاست خارجی چین در آسیای مرکزی
1. اهداف و راهبردهای سیاست خارجی چین در آسیای مرکزی
دوره 19، شماره 84 ، زمستان 1392، ، صفحه 1-29

چکیده
  فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی فرصت فوق‌العاده‌ای را برای چین فراهم کرد تا فرآیندهای سیاسی و اقتصادی در منطقه آسیای مرکزی را به اجرا درآورد. همجواری و هم مرز بودن چین با کشورهای آسیای مرکزی توام با رشد سریع‌ ...  بیشتر