سیاست امنیتی فدراسیون روسیه در قبال افغانستان نوین
1. سیاست امنیتی فدراسیون روسیه در قبال افغانستان نوین
دوره 19، شماره 84 ، اسفند 1392، ، صفحه 31-61

چکیده
  خروج نیروهای شوروی از افغانستان، مسئله افغان را در ذهن دولت‌مردان روس تا سال‌ها بعد ـ زمانی که ریشه جنبش‌های جدایی‌طلبانه درون قلمرو خود را در افغانستانِ تحت سلطه طالبان یافتندـ به حاشیه راند. حادثه ...  بیشتر