بازخوانی سیاست‌های شرق محوری در آسیا
1. بازخوانی سیاست‌های شرق محوری در آسیا
دوره 20، شماره 86 ، شهریور 1393، ، صفحه 65-82

چکیده
  گفتار حاضر بر نگرش خیزش شرق و ارزیابی جایگاه آسیا در نظام بین‌الملل پسا دوقطبی و شناسایی چالش‌ها، چشم‌اندازها و امکانات ناشی از این دگردیسی پرداخته است. ابتدا دوگانه مفهومی غرب و شرق در تاریخ سیاست ...  بیشتر