بررسی روابط اوکراین و روسیه (ریشه‌یابی زمینه‌های بحران 2014)
1. بررسی روابط اوکراین و روسیه (ریشه‌یابی زمینه‌های بحران 2014)
دوره 20، شماره 86 ، تابستان 1393، ، صفحه 135-159

چکیده
  کشور اوکراین در سیاست خارجی روسیه از جایگاه مهمی برخوردار است. موقعیت ژئوپلیتیک خاص اوکراین و وجود اشتراکاتی در فرهنگ و تاریخ، اهمیت این جایگاه را برجسته‌تر کرده است. به نحوی که اوکراین می‌تواند با ...  بیشتر