آثار اجرایی شدن ابتکار کمربند و راه بر محیط ژئواکونومیک ایران
آثار اجرایی شدن ابتکار کمربند و راه بر محیط ژئواکونومیک ایران

محسن شریعتی نیا

دوره 26، شماره 110 ، شهریور 1399، ، صفحه 77-98

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23223766.1399.26.2.3.4

چکیده
  مقاله حاضر معطوف به تبیین آثار اجرایی شدن ابتکار  کمربند و راه  بر لایه منطقه‌ای محیط ژئواکونومیک ایران است. پرسش کلیدی مقاله عبارت از این است که اجرایی شدن ابتکار   کمربند و راه چه تاثیراتی ...  بیشتر