ابعاد حقوقی «امنیت زیست ‏محیطی» در قزاقستان
ابعاد حقوقی «امنیت زیست ‏محیطی» در قزاقستان

مرضیه شیرزادی

دوره 26، شماره 110 ، شهریور 1399، ، صفحه 141-172

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23223766.1399.26.2.5.6

چکیده
  بهبود نسبی شرایط زندگی در بوم‏سازگان قزاقستان طی دو دهه گذشته تا حد زیادی پیامد توسعه ‏نهادی و حقوقی این کشور در حوزه حفاظت از محیط‏ زیست بوده است. هدف مقاله حاضر ، ارزیابی حکمرانی زیست‏ محیطی قزاقستان ...  بیشتر