بازدارندگی سایبری روسیه از منظر اروپا
بازدارندگی سایبری روسیه از منظر اروپا

سمیه قنبری؛ حسین خانی

دوره 26، شماره 111 ، آذر 1399، ، صفحه 117-156

چکیده
  مقاله حاضر در تلاش برای علت‏یابی به‏کارگیری ظرفیت‏های فضای مجازی از سوی مسکو برای دفاع سایبری در برابر حملات غرب به‏دنبال پاسخی مناسب برای این دو پرسش ‏برآمده‏است که «دلیل اصلی روسیه ‏برای ...  بیشتر