تأثیر طرح سپر دفاع موشکی آمریکا بر امنیت روسیه در منطقه اورآسیا
تأثیر طرح سپر دفاع موشکی آمریکا بر امنیت روسیه در منطقه اورآسیا

سیدمهدی مرادی؛ مسلم گلستان؛ رحیم نوروزی

دوره 21، شماره 91 ، آذر 1394، ، صفحه 165-197

چکیده
  سپر دفاع موشکی آمریکا از دوران جنگ سرد تاکنون در قالب «جنگ ستارگان»، «حفاظت جهانی در مقابل حملات محدود»، «دفاع ملی موشکی» و رویکرد «مرحله‌ای تطبیقی» اوباما تعریف شده است. چه در ...  بیشتر