آسیب شناسی رژیم همکاری اتحادیه اروپا- گرجستان در قالب
آسیب شناسی رژیم همکاری اتحادیه اروپا- گرجستان در قالب "موافقت نامه همکاری"

رکسانا نیکنامی؛ مسعود اعتصامی

دوره 22، شماره 95 ، آذر 1395، ، صفحه 173-206

چکیده
  جنوب قفقاز همواره جزئی از پرچالش‌ترین مناطق جهان بوده است و حفظ امنیت آن برای اروپا بسیار مهم قلمداد می‌شود. طرح مشارکت شرقی که قسمتی از سیاست همسایگی اتحادیه اروپا محسوب می‌گردد، اندک زمانی پس از جنگ ...  بیشتر