فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز (CA) - شماره جاری