تعداد مقالات: 249
77. قفقاز جنوبی؛ دلسرد از اتحادیه اروپا و ناامید از فدراسیون روسیه

دوره 21، شماره 90، تابستان 1394، صفحه 39-66

علیرضا ثمودی پیله‌رود؛ عابد نوروزی زرمهری


79. رویکرد ژئوپلیتیک فدراسیون روسیه در بحران سوریه

دوره 22، شماره 94، تابستان 1395، صفحه 43-70

مصطفی زهرانی؛ تیمور فرجی لوحه سرا


81. نگاه استراتژیک چین به بریکس

دوره 21، شماره 89، بهار 1394، صفحه 33-63

محمدرضا دهشیری؛ زهرا بهرامی


91. ابتکارهای راهبردی قدرت‌های آسیایی در منطقه خزر

دوره 23، شماره 99، پاییز 1396، صفحه 51-88

هادی سلیمانپور


93. ‌تأثیر امنیت بر راهبرد اقتصادی چین در آسیای مرکزی

دوره 19، شماره 83، پاییز 1392، صفحه 53-79

محمدحسن خانی؛ پریسا شاه محمدی؛ محمدجواد سلطانی


94. جنگ سرد جدید در روابط اتحادیه اروپا و فدراسیون روسیه

دوره 23، شماره 100، زمستان 1396، صفحه 53-88

علیرضا ثمودی پیله رود


98. چالش های سیاست خارجی روسیه در آسیای مرکزی

دوره 24، شماره 101، بهار 1397، صفحه 57-85

رضا سیمبر؛ مهدی پادروند


100. تأثیر عنصر «مخدر افغان» بر امنیت ملی فدراسیون روسیه

دوره 20، شماره 88، زمستان 1393، صفحه 59-85

سید محمدکاظم سجادپور؛ محمدتقی جهانبخش